Fleroperationsmaskiner

Mazak vtc 530

30 verktyg
X 1730 y530

Bridgeport 760

20 verktyg
X800 y 500